El brunzit de la ciutat

Rementeria Argote, Nagore

Elhuyar Zientziaren Komunikazioa

El soroll urbà no és una cosa actual, per descomptat, en els llocs en els quals es concentra la gent es produeix de manera espontània. Però, fins quan aguantarem un brunzit? Produeix efectes nocius per a la salut, igual que la contaminació de l'aigua o de l'aire. Al final hem començat a reconèixer que el soroll, encara que no es vegi, és un tipus de contaminació i com més aviat millor es prenguin mesures contra ell, millor. Fuentes de soroll Dos Europa en relació al soroll
Si estan arreglant el teu carrer, et costarà fer la migdiada de la sobretaula. (Foto: N. Ferreria).

La contaminació acústica és un terme nou. Qui diria fa uns anys que el soroll és contaminació? El concepte mateix és més difícil d'assimilar que el de contaminació de l'aire o de l'aigua. I és que el soroll és tan subjectiu.

Imagina que per a qui té el costum de posar música alta a casa aquest so és agradable, però l'opinió dels veïns i veïnes que no poden suportar-lo és molt diferent. Alguna cosa semblança ocorre amb el soroll urbà. Molts ho consideren insostenible, sobretot a l'hora de dormir, mentre que a uns altres sembla que no els destorba i ho fan com a part de l'entorn.

El soroll s'ha convertit en un problema en les zones urbanes. A pesar que abans es considerava una conseqüència imprescindible del desenvolupament, en l'actualitat els ciutadans es queixen cada vegada més del soroll del carrer. A la vista d'això, la Unió Europea ha publicat una directiva que regula el soroll i, a poc a poc, els països que la integren s'estan adaptant a la legislació nacional.

La nova llei ha tingut gran fama, sobretot perquè obliga a ciutats de més de 250 mil habitants a realitzar mapes de soroll. Encara que ho han fet en moltes ciutats, per a juny de 2007 tots l'hauran de fer, fins i tot en els deu Estats que estan a punt d'entrar en la Unió.

El mapa de soroll de París està disponible en Internet.

Per als no experts en acústica, resulta clarificador el comportament de la difusió sonora: es propaga per l'aire, rebota en les parets, entra per qualsevol escletxa... Per això, els mapes de soroll permeten al ciutadà veure el soroll. La representació sobre paper del soroll urbà facilita la percepció ciutadana de l'estat dels llocs que coneixen en relació a la contaminació acústica.

Soroll en mapes

Per a mesurar el soroll del carrer s'utilitza un sonòmetre. Aquest instrument té una unitat de decibel i perquè pugui ser utilitzat en el mapa de soroll es passa al nivell de soroll equivalent.

Per a casos locals s'utilitza un decibel adaptat a cau d'orella humà, dB(A). De fet, el sonòmetre pot registrar sons de totes les freqüències i només són útils les freqüències que l'home pot sentir.

Com més gran és el soroll, més decibels s'expressen, però la relació no és lineal. Per exemple, quan es duplica el nivell de soroll, aquest només puja tres decibels. Al seu torn, en el cas contrari, si el soroll generat pel trànsit és de 70 dB(A), reduint el nombre de vehicles a la meitat, el nombre de decibels es redueix únicament a 67 dB(A). Això demostra la dificultat de reduir els decibels de soroll urbà.

El tren és una de les principals fonts de soroll en pobles i ciutats. (Foto: N. Ferreria).

No obstant això, per a la realització dels mapes de soroll actuals es realitzen pocs mesuraments amb el sonòmetre, i només en els casos en els quals sigui necessari, el tècnic acudeix a la font de soroll a través de l'eina de mesurament del soroll, com per exemple a zones d'oci o tallers urbans.

Normalment s'utilitzen les dades que l'Ajuntament disposa i el mapa es compon d'un programa informàtic. Té en compte, entre altres coses, el relleu de la ciutat i la situació i altura dels edificis, podent incloure el clima com a variable.

Per exemple, per a incloure en el mapa el soroll produït per una carretera, es té en compte el nombre de vehicles que circulen per la carretera en diferents èpoques del dia i la seva velocitat. El sonòmetre es pot utilitzar per a comprovar les conclusions obtingudes pel model matemàtic del mapa. Però en molt pocs casos és necessari. Els resultats obtinguts mitjançant els mapes de soroll són molt precisos.

Euskal Herria

A les ciutats és difícil trobar zones poc sorolloses.

La nova llei europea només afecta a Bilbao, l'única ciutat del País Basc amb més de 250 mil habitants. No obstant això, cal esperar que en breu les ciutats més petites hagin de realitzar mapes de soroll.

No obstant això, abans de conèixer la directiva s'han realitzat mapes de soroll en nombroses zones del País Basc. És el cas de Pamplona, Bilbao, Barakaldo, Guernica, Irun, Donostia i Vitòria-Gasteiz, entre altres. També s'han elaborat mapes de soroll de la xarxa de carreteres i ferrocarrils no urbans de la Comunitat Autònoma del País Basc. Ara aquests mapes han d'ajustar-se a la metodologia que s'acaba d'implantar.

El País Basc és, en general, bastant sorollós, i els mapes de soroll poden ser de gran utilitat per a determinar quines actuacions han de dur-se a terme per a reduir aquesta contaminació.

Eina de presa de decisions

Els mapes de soroll permeten comparar el soroll urbà amb l'ús del sòl en cada lloc. En funció del seu ús, els límits de soroll establerts són diferents. Per exemple, a l'entorn dels hospitals i els centres escolars les limitacions són menors que en la resta de la ciutat, ja que els pacients necessiten un descans curatiu i els alumnes un silenci per a estar atents a l'aula. No obstant això, el silenci absolut és impossible, ja que molts hospitals i col·legis es troben en el centre de les ciutats, i són obligats a suportar el soroll del trànsit circumdant, de la gent i de les reparacions de carrer, entre altres.

El trànsit és sens dubte la principal font de soroll a les ciutats.

A més, en el mapa se situen els habitatges i es té en compte el nombre d'habitants de cada barri per a calcular l'impacte de cada font de soroll. Quants més dades disponibles, més fàcil és establir prioritats, la qual cosa ajuda a prendre la decisió més adequada.

En general, els mapes de soroll compleixen una doble funció: d'una banda, són comprensibles per la ciutadania i, per tant, informen; per un altre, són interactius, és a dir, tenen variables, modificant les quals s'aprecia la variació del nivell de soroll.

En el cas que es vulgui col·locar pantalles en la vora d'una carretera perquè arribi menys soroll al barri confrontant, en el mapa es col·loca la pantalla i el programa calcula la nova situació, és a dir, el nombre de decibels en els quals arriba el soroll a les cases del barri, parcs, etc. Això permet conèixer fins a quin punt la situació millorarà abans de realitzar un projecte, i quan hi hagi més d'una oportunitat triar la més adequada o decidir si val la pena dur-la a terme.

Nociu per a la salut

Els tallers tenen la seva pròpia normativa en matèria de soroll. (Foto: R. Argote).

Però la directiva no ha aclarit tots els dubtes sobre la contaminació acústica. Per a això s'haurà de publicar la normativa corresponent. Convé que la normativa expliqui, entre altres aspectes, els efectes nocius per a la salut del soroll. I és que la ciutadania està començant a preocupar-se perquè el soroll que suporten diàriament no els farà mal.

Està demostrat que el soroll té efectes sobre la salut i que el mal depèn de la intensitat del soroll i del temps d'exposició. El soroll excessiu pot causar, entre altres coses, disminució i pèrdua d'audició, però també estrès, dolor abdominal, dificultats per a dormir i altres molèsties.

L'impacte del soroll sobre els éssers humans és major de l'esperat i, d'una vegada per sempre, ha cobrat protagonisme com a font de contaminació. Lamentablement, sobretot a les ciutats, està íntimament lligat a la nostra manera de vida i hauríem de canviar radicalment els hàbits de reducció del soroll. I, no obstant això, on hi hagi col·lectivitats sempre hi haurà soroll.

Quan es parla de soroll urbà, el primer que ve és el trànsit. I no és d'estranyar. Les zones més sorolloses de la ciutat són les d'alt trànsit, i no es pot obviar que el soroll del trànsit afecta a la majoria de la població, excepte a tots. De fet, segons l'urbanisme d'antany, les carreteres principals passaven per l'interior de la ciutat. Amb el pas del temps, el soroll, la contaminació de l'aire i altres problemes que generaven aquestes carreteres han obligat a sortir fora de la ciutat.

El sonòmetre recull tots els sorolls de la ciutat. (Foto: LABEIN).

Però, a més del trànsit per carretera, existeixen altres mitjans de transport que dificulten el silenci. El tren i l'avió afecten de mitjana a un menor nombre de ciutadans, però normalment el malestar que generen és més greu perquè el soroll és discontinu i molt fort.

La contaminació acústica de la indústria urbana també és preocupant. La primera solució és la sortida de la indústria generadora de soroll fora de la ciutat, però quan això no sigui possible, l'administració hauria d'obligar a utilitzar les màquines més silencioses i a treballar amb les portes i finestres tancades.

No obstant això, la font de soroll que més queixes suscita no és el trànsit, ni els tallers urbans, sinó que els que més molèsties ocasionen són, sens dubte, espais d'oci i esplai. El conflicte es deu principalment a l'horari, ja que durant la nit del fosquejar augmenta el soroll dels bars i llocs similars, i cal tenir en compte que és hora de descansar o dormir per a la majoria de la ciutadania.

Quant a les especificacions, la directiva europea té com a objectiu principal mantenir la mateixa norma en tots els països en matèria de soroll, per la qual cosa és necessari que els instruments utilitzats per a mesurar i avaluar siguin iguals o equivalents per a tots.

No va haver-hi cap debat abans de l'aprovació de la llei. Les majors controvèrsies es van donar en l'establiment de límits de soroll. De fet, els pobles de la zona mediterrània no admetien utilitzar el mateix horari que els pobles del nord. És clar que en la vida quotidiana l'horari que tenen els ciutadans dels uns i els altres és molt diferent; a les nou de la nit l'ambient que es dóna als carrers d'Oslo és difícil, per exemple, el de Milà. Per això, s'ha donat una diferència de dues hores perquè cada municipi estableixi les limitacions en funció de l'horari que consideri més adequat.

Per contra, els pobles del nord i del sud d'Europa no sols distingeixen els horaris. La diferència també és notable en els nivells de soroll. Per exemple, a Espanya, Anglaterra i Holanda, el 50% de la població es troba exposada a nivells diürns superiors a 65 dB(A), mentre que a Noruega, Suècia i Finlàndia tan sols el 20%. La diferència és enorme.

Babesleak
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saila